Nymfea

Obchodní podmínky pro Květinové workshopy

Vzájemná práva a povinnosti Zákazníka a Lektorky při účasti Zákazníka na workshopech se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen “Obchodní podmínky”) a Všeobecnými obchodními podmínkami Květinového ateliéru Nymfea.
  1. Definice pojmů

KVĚTINOVÝ WORKSHOP je praktické je praktické setkání, které je časově ohraničeno a je pořádáno za účelem předání květinových znalostí a praktických (kreativních) dovedností Lektorky Zákazníkovi. Workshop je nabízené jako Produkt na webu www.nymfea.cz/workshopy.

  1. Objednávka

OBJEDNÁVKA (dále také jako „přihláška”) účasti na jednotlivých workshopech je Lektorkou přijímána prostřednictvím on-line přihlášek nebo e-mailem. Došlé registrace jsou zařazovány dle termínu doručení.

Při zadávání objednávky prostřednictvím on-line přihlášky je objednávka potvrzena kliknutím na tlačítko „odeslat přihlášku”. Po přijetí objednávky obdrží Zákazník Potvrzení přihlášky na e-mail zadaný Zákazníkem.

Přihláška je vystavována na jméno a příjmení konkrétního Zákazníka. Přihláška je nepřenosná na třetí osobu (náhradníka), pokud se Lektorka a Zákazník nedohodnou jinak.

  1. Úhrada

Zákazník je po zadání objednávky povinen uhradit Lektorce Registrační poplatek.

Registrační poplatek je splatný do 7 dnů po zaslání Potvrzení přihlášky na e-mail zadaný Zákazníkem, nejpozději však v jeden den před konáním květinového workshopu.

Nebude-li Registrační poplatek uhrazen k datu splatnosti (do 7 dnů), bude objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit pokud se Lektorka se Zákazníkem dohodnou jinak.

  1. Storno poplatky

Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete již uhrazeného workshopu zúčastnit, situaci Provozovatel řeší následovně:

Po stornování objednávky vám Lektorka může poskytnout jiný termín workshopu, jiné téma workshopu, možnost vyslat za sebe náhradníka.

Podmínky pro vrácení Registračního poplatku

  • více než 30 dnů před workshopem, vrací se 100 % ceny Květinového workshopu;
  • 29 až 14 dnů před workshopem, vrátíme 50 % ceny Květinového workshopu;
  • 13 až 3 dny před workshopem, vrátíme 30 % ceny Květinového workshopu;
  • méně než 3 dny před workshopem se registrační poplatek nevrací.

Objednávky je možné stornovat výhradně písemně – zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@nymfea.cz

5. Organizační změny

Provozovatel si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání Květinového workshopu organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě Lektorka umožní Zákazníkům stornovat objednávku bez storno poplatků

6. Zrušení akce

Lektorka si vyhrazuje právo Květinový workshop zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již Zákazník uhradil Registrační poplatek, nabídne mu Lektorka jiný termín, nebo může Zákazník požádat o vrácení celého Registračního poplatku.

7. Ochrana díla

Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci Květinového workshopu, které splňují znaky autorského díla ve smyslu autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny.

Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Lektorky jakýmkoliv způsobem Zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo používán k veřejným prezentacím.

Na Květinovém workshopu je zakázáno pořizování jakýchkoliv audiovizuálních záznamů bez souhlasu lektorky.

8. Platnost a účinnost obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 22.03.2023.

V Praze dne 22.03.2023